Every year, a twelve-member jury selects two winners of the International festival of book illustration and visual literature "Морс".
2019

Jury: Anastasia Arkhipova, Evgenia Barinova, Vendi Vernic, Elena Gerchuk, Irina Kulakovskaya,
Ausra Kiudulaite, Viktor Melamed, Lyudmila Nikitina, Polina Plavinskaya, Eugene Podkolzin,
Irina Troitskaya, Anna Chefranova.

Winners: Polina Kalashnikova, Yana Bolotenkova.
Yana Bolotenkova
Moscow, Russia
Instagram: @yyaannnaaa
Polina Kalashnikova
Moscow, Russia
Instagram: @Pollimona_illustration
www.behance.net/pollimonadraws
2018

Jury: Anastasia Belan, Yulia Blucher, Valery Golnikov, Lev Elin, Anna Zhurko, Boris Kuznetsov, Oleg Korytov,
Olga Miaoets, Lilu Rami, Maria Rogova, Yulia Sidneva, Anna Cefranova.

Winners: Ekaterina Volzhina, Varya Yakovleva.
Ekaterina Volzhina
Moscow, Russia
www.illustrators.ru/users/id14381
Varya Yakovleva
Moscow, Russia
Instagram: @varya__yakovleva
International Festival of Book Illustration and visual literature "Морс"

e-mail:
berrywaterfest@gmail.com
market.berrywaterfest@gmail.com

Location:
Design factory "ARTPLAY"
Moscow, Nizhnyaya Syromyatnicheskaya str.,
house 10 building 7A.